خرید|رابطه بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در كارخانجات نورد و لوله صفا|

یادگیری سازمانی ,کارآفرینی سازمانی,پایان نامه رابطه بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در كارخانجات نورد و لوله صفا,پروژه رابطه بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در كارخانجات نورد و لوله صفا,تحقیق رابطه بین یادگیری سازمانی با کار آرابطه بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در كارخانجات نورد و لوله صفا|32011432|ipr42079181|
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان رابطه بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در كارخانجات نورد و لوله صفا وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.تحقیق حاضر با عنوان بررسی از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 236 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:چكيده
در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی درشرکت نوردولوله صفاساوه پرداخته شده است. در این راستا یادگیری سازمانی بر اساس الگوی نیفه و کارآفرینی سازمانی برمبنای الگوی اسکاربوروف و زیمرر مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه ی آماری در این تحقیق کلیه کارکنان و پرسنل کارخانجات نورد و لوله صفا به تعداد 1115نفر می باشند که برای تعیین حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران وبه روش نمونه برداری تصادفی محاسبه و 150 نفر انتخاب شد که به دلیل ناقص بودن 7عدد از پرسشنامه ها،حجم نمونه به 143نفر کاهش یافت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش پیمایشی و همبستگی می باشد. برای گردآوری اطلاعات در خصوص نگرش کارکنان نسبت به یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی از دو پرسشنامه استفاده گردید که برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی محتوایی استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، در سطح آمار توصیفی از شاخصهایی نظیر فراوانی و درصدو رسم جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر می باشد:
1- بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی درشرکت نوردولوله صفاساوه رابطه مثبت و معنی داری وجوددارد.مقدمه :

با آغاز قرن بيست و يكم، عصر جديدي از تكامل زندگي و ساختاري سازماني پديد آمده است. افزايش تغيير و تحولات محيطي، نظير توسعه روزافزون فناوري، افزايش شدت رقابت در سراسر زنجيره هاي كسب و كار، تغيير فزاينده انتظارات مشتريان و ذي نفعان و جلب رضايت آنها، سازمان را بر آن مي دارد كه براي حفظ رشد و توسعه، خود را با محيطشان انطباق دهند. بدين ترتيب مفهوم جديدي تحت عنوان يادگيري سازماني وارد واژگان مديريت شد كه به سرعت مورد توجه مديران و دانشمندان مديريت در حوزه هاي تئوري و علمي قرار گرفت.[1]
در برخي از تعاريف بيان شده، يادگيري سازماني را به عنوان فرآيند كليدي تعريف مي كنند كه سازمان از طريق آن ياد مي گيرد و اين ياد گرفتن به معناي هرگونه تغيير در مدل هاي سازماني است كه به بهبود يا حفظ عملكرد سازمان منجر مي شود.اگر افراد در سازمان به طور پيوسته روش هاي كاري خويش را به منظور افزايش استانداردهاي عملكردي مورد بازبيني قرار دهند، راه هايي به مراتب سريعتر و ارزانتر به منظور انجام بهتر كارهاي پيش رو خواهند داشت و بدين ترتيب درك صحيحي از فعاليت هاي در حال انجام داشته كه همان يادگيري سازماني را محقق ساخته و در نهايت اين امر، نيل به اهداف سازمان را قابل دسترس مي نمايد.[7]
تلاش محققان براي جستجوي راه هاي مقابله با چالش هاي پيش روي سازمان هاي امروزي منجر به شكل گيري مفهوم كارآفريني سازماني به عنوان فرآيندي از نوآوري و نوسازي در محصول، خدمات و در آينده هاي سازماني از طريق القاي فرهنگ كارآفرينانه در يك سازمان براي پاسخگويي بهتر به نيازهاي روبه رشد مخاطبين شده است.[2]
بدون شك شركت ها در دنياي پررقابت امروزي، براي مقابله با چالش هاي محيطي بايد دست به اقدامات نوآورانه و مخاطره آميز بزنند تا بتوانند در اين دنياي رقابتي موفق تر عمل كنند. شركت نورد و لوله صفا نيز از جمله شركت هايي محسوب مي شود كه در محيط رقابتي فعاليت مي كند و با توجه به مزيت رقابتي محصولات جديد روانه بازار كرده و يا محصولات جاري را با روش هاي جديدي در بازار توليد مي كند. با توجه به مفهوم يادگيري سازماني و نقش آن در توسعه قابليت هاي سازماني و همچنين نقش كارآفريني سازمان در بدست آوردن موفقيت و بهبود عملكرد سازمان ها، در پژوهش پيش رو، به دنبال بررسي رابطه ميان يادگيري سازماني و كارآفريني سازماني در شركت نورد و لوله صفا خواهيم بود.فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق 2
مقدمه 3
1-1-بیان مسئله پژوهش 4
1-2-اهمیت وضرورت پژوهش 9
1-3-پیشینه تحقیق 11
1-4-خلاصه چارچوب نظری تحقیق 11
1-5-اهداف تحقیق 12
1-6-سوالات تحقیق 13
1-7-فرضیات پژوهش 13
1-8-متغیرهای تحقیق 14
1-9-روش تحقیق 15
1-10-قلمرو تحقیق 15
1-11-تعاریف اصطلاحات وعملیاتی متغیرها 16
فصل دوم :مبانی نظری تحقیق(مروری بر ادبیات تحقیق) 18
مقدمه 19
بخش اول،ادبیات مرتبط با یادگیری سازمانی 21
2-1- مروری بر یادگیری سازمانی 21
2-2-فرآیند و ساختارهای یادگیری از نظر هابر 22
2-3-تظریه های یادگیری 28
2-3-1-نظریه های رفتاری 29
2-3-2-نظریه های شناختی 29
2-3-3-نظریه های شرطی کردن عمل 30
2-3-4-نظریه های یادگیری اجتماعی 30
2-4-تحلیل وضعیت یادگیری در سازمان 31
2-5-ممیزی یادگیری 33
2-6-ایجاد یادگیری سازمانی 34
2-7-انواع یادگیری سازمانی 35
2-7-1-یادگیری انطباقی 37
2-7-2-یادگیری پیش بینی کننده 39
2-7-3-یادگیری ثانویه 39
2-7-4-یادگیری عملی 40
2-8-سطوح یادگیری سازمانی 41
2-8-1-یادگیری فردی 41
2-8-2-یادگیری تیمی و گروهی 42
2-8-3-یادگیری فرابخشی 43
2-8-4-یادگیری سازمانی 43
2-9-مدل های سازمانی به عنوان یک سیستم یادگیری 44
2-9-1-هفت بعد جهت یابی آموزشی 44
2-9-2-ده فاکتور تسهیلاتی 45
2-10-برنامه های یادگیری در سازمان ها 45
2-11-تشکیل گروه های یادگیری 47
2-12-ابعاد زیر سیستم سازمانی برای یادگیری 48
2-12-1-دیدگاه 48
2-12-2-فرهنگ 48
1-12-3-ساختار 49
2-13-استراتژی های برتر 49
2-14-مدیریت زمان برای یادگیری سازمانی 51
1-15-نمایان ساختن و آزمون مدل های ذهنی 52
2-16-تفکرسیستمی 57
2-17-یادگیری تیمی 59
2-18-تسلط یا توانایی شخصی 60
2-19-ساختن دیدگاه یا آرمان مشترک 63
2-20-حوزه های شناخت یادگیری در سازمان 66
2-21-تاثیر ساختار،محیط و فن آوری روی یادگیری سازمانی 72
2-21-1ساختار 72
2-21-2-محیط 73
2-21-3-فن آوری 74
2-22-رابطه استراتژی با یادگیری سازمانی 79
2-23-رویکردهای یادگیری سازمانی 81
2-23-1-رویکردفنی 81
2-23-2-رویکرداجتماعی 82
2-24-روش های یادگیری سازمانی در موقعیت های متلاطم 85
2-24-1-تمامیت 85
2-24-2-تنوع 85
2-24-3-مناظره منطقی 86
2-24-4-فضای باز و آزاد 86
2-24-5-همه جا و همه وقت 86
2-24-6-جاذبه های شگفت 86
2-24-7-بازخورد 86
2-24-8-ویژگی های خود ایجادی 87
2-24-9-مدل سازی داخلی 87
2-24-10-عناصر اصلی 87
2-25-ویژگی های یادگیری سازمانی 87
2-26-تهدید فناوری اطلاعات در یادگیری سازمانی 88
2-27-موانع به کارگیری یادگیری سازمانی 90

مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت آموزش درس ششم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی🔑تحقیق بررسی مذهب شیعه🔑تحقیق امام حسین (ع)🔑تحقیق زندگي پس از مرگ🔑تحقیق مهدی موعود (عج)🔑تحقیق زندگی نامه پیامبر (ص) در دوران تبلیغ اسلام🔑تحقیق ادعاي تعارض علم و دين🔑پاورپوینت انواع قدرت در سازمان ها🔑تحقیق اخلاق نمونه امام علي (ع)🔑تحقیق بودا🔑تحقیق تفسیر سوره لقمان🔑تحقیق انديشه‌ سياسي‌ امام‌ خميني‌🔑پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی🔑پاورپوینت باروری ابرها و باران مصنوعی🔑پاورپوینت بازار و تعادل در بازار در علم اقتصاد🔑پاورپوینت بنگاه و تولید، کشش و هزینه در علم اقتصاد🔑پاورپوینت قیمت و تولید و قیمت و تولید انحصاری در علم اقتصاد🔑پاورپوینت قیمت و محصول در علم اقتصاد🔑پکیج کامل فرم های بودجه پروژه🔑طرح درس سفر انرژی براساس برنامه درس ملی کتاب علوم پایه ششم ابتدایی🔑طرح درس درس پنجره های شناخت براساس برنامه درس ملی کتاب فارسی پایه ششم ابتدایی🔑جدیدترین مجموعه سوالات شیمی دهم رشته ریاضی و تجربی🔑جدیدترین نمونه سوالات شیمی یازدهم🔑جدیدترین نمونه سوال درس شیمی 2 پایه یازدهم🔑پاورپوینت اقتصاد خرد و کلان و اصول علم اقتصاد