خرید|بررسی رابطه استراتژی رقابتی، ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های صنعت مواد غذایی|

: ساختار , استراتژی رقابتی , عملکرد سازمانی, تئوری مبتنی بر منابع,پایان نامه بررسی رابطه استراتژی رقابتی, ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های صنعت مواد غذایی,پروژه بررسی رابطه استراتژی رقابتی, ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های صنعت مواد غذاییبررسی رابطه استراتژی رقابتی، ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های صنعت مواد غذایی|32011305|ipr42079181|
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی رابطه استراتژی رقابتی، ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های صنعت مواد غذایی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 216صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
هدف اين پژوهش بررسی ارتباط ساختار سازمان، استراتژی کسب و کار و به دنبال آن تاثیر آن ها بر ارتقاء و بهبود عملکرد شركت های صنعت غذایی استان تهران با استفاده از تئوري مبتني بر منابع است. ساختار سازماني در برگيرنده طرح سيستم هايي است كه به وسيله آن ها همه واحدها هماهنگ و يكپارچه مي شوند و در نتيجه ارتباط موثر در سازمان تضمين خواهد شد. از سوی دیگر استراتژی نشان دهنده یک طرح، چگونگی و نحوه رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر می باشد و الگو و چارچوبی برای تصمیم گیری و عمل را پیش روی سازمان قرار می دهد. از آنجایی که ارتقاء مداوم عملکرد سازمانی از شاخص های مطلوب و مورد نظر مدیران است شناخت نسبت به چگونگی روابط بین این دو عامل تأثیرگذار بر کسب برتری سازمانی با به‎کار گیری دیدگاه مبتنی بر منابع مهم و اهمیت دارد.
در این پژوهش تاثیر ساختار سازمانی به عنوان یک منبع داخلی از طریق استراتژی رقابتی بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.
جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران (سرپرستان، مدیران میانی و مدیران عامل) شرکتهای صنعت غذایی مستقر در استان تهران می باشد. تعداد 60 شرکت که تولیدکننده محصولات لبنی در سطح شهر تهران می باشند شناسایی شده اند. از میان شرکتهای شناسایی شده، شرکتهایی با تعداد کارکنان بیش از 150 نفر و با سابقه بیش از 10 سال به عنوان جامعه هدف در نظر گرفته شدند. روش این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیق کاربردی می باشد. طرح تحقیق در این پژوهش، تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر نمونه گیری طبقه ای است؛ همبستگي میان ابعاد متغیرهای تحقیق در جامعه مورد نظر نشان دهنده رابطه مثبت و معنی داری این ابعاد متغیرها می باشد.
نتایج آزمون میانگین نشان دهنده این است که ساختار سازمانی، استراتژی رقابتی و عملکرد در شرکت های تولید کننده محصولات لبنی استان تهران در وضعیت مطلوبی قرار دارند. همچنین نتایج مدل معادلات ساختاری نشان دهنده رابطه ي علي مثبت و معنی داري ميان «ساختار سازمانی» و «عملکرد سازمانی» از طریق «استراتژی سازمانی» است.

مقدمه
اصلاح ساختار سازمانی همواره از دغدغه های مدیران است زیرا بخش مهمی از فعالیت های مدیران معطوف به سازماندهی مناسب عواملی است که مستلزم ایجاد سازماني مناسب است. ساختار سازماني، چارچوبي است كه بوسيله آن فعاليت هاي سازمان تقسيم، سازماندهي و هماهنگ مي شوند. هر سازمان داراي ساختار خاصي است و مهم آن است كه اين ساختار به گونه اي باشد تا نه تنها عوامل انجام كار با يكديگر هماهنگ بلكه قابل كنترل نيز باشند. ساختار سازماني تعيين كننده روابط رسمي و نشان دهنده سطوحي است كه در سلسله مراتب اداري وجود دارد و حيطه كنترل مديران را مشخص مي كند. همچنين ساختار سازماني دربرگيرنده طرح سيستم هايي است كه به وسيله آن ها همه واحدها هماهنگ و يكپارچه مي شوند و در نتيجه ارتباط موثر در سازمان تضمين خواهد شد. از سوی دیگر استراتژی نشان دهنده یک طرح، چگونگی و نحوه رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر می باشد و الگو و چارچوبی برای تصمیم گیری و عمل را پیش روی سازمان قرار می دهد. در واقع استراتژی علاوه بر اینکه چشم انداز ، آرمان و جهت شرکت را تعیین می کند، به سازمان نشان می دهد که در آینده چگونه شرکت یا سازمانی خواهد بود. از آنجا که تصمیم های مربوط به ارائه محصول و یا خدمت در غالب استراتژی گنجانده می شود از این روی اهمیت اجرای موفق استراتژی عامل اساسی و حیاتی در موفقیت سازمان ها خواهد بود. اگرچه وجوه مختلف خود نشان دهنده اهميت آن است ولي از آنجا كه ساختار سازماني يكي از اركان مهم اجراي استراتژي است پرداختن به آن جزء لاينفك وظايف مديران است. از آنجا كه ساختار خود موجد استراتژي است و از سويي تعيين كننده در تخصيص منابع نيز مي باشد، تغيير در ساختار سازماني همواره مي بايست مورد توجه قرار گيرد. ساختار بايد به گونه اي طرح ريزي شود كه اجراي استراتژي تسهيل گردد. طراحی ساختار سازمانی و اجرای موفق استراتژی، هر دو در راستای دستیابی به عملکرد شرکت که همانا موفقیت سازمان است نقش مهمی ایفا می کند.
از این رو می توان رابطه میان ساختار و استراتژی را براساس اثرشان بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار داد. در فصل حاضر در ابتدا مسئله و ضرورت آن بیان می گردد. سپس گزاره های تحقیق در قالب پرسش تحقیق، فرضیه ها، اهداف و متغیرهای مورد بررسی آورده می شود. روش تحقیق نیز از دیگر مباحث مطرح شده در فصل حاضر است. در نهایت نیز مفاهیم تحقیق به صورت عملیاتی تعریف می شوند.

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه 1
1-1- بیان مسئله 2
2-1- اهمیت و ضرورت موضوع 4
3-1- گزاره های تحقیق 6
1-3-1- پرسش های اصلی و فرعی 6
2-3-1- فرضیه های تحقیق 7
3-3-1- هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار 7
4-3-1- متغیرهای تحقیق 7
4-1- روش کلی تحقیق 10
1-4-1- قلمرو مکانی-جامعه تحقیق 10
2-4-1- قلمرو زمانی تحقیق 10
3-4-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه 10
4-4-1- روشهای گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده برای آن 11
5-4-1- روشهای تحلیل داده ها 11
5-1- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق 11
فصل دوم
مقدمه 13
1-2- استراتژی 13
1-1-2- پیشینه استراتژی 13
2-1-2- رویکردها به استراتژی 16
1-2-1-2- رویکردهای استراتژی مبتنی بر زمان شکل گیری استراتژی 18
3-1-2- انواع استراتژی 21
1-3-1-2- انواع استراتژی های سازمانی 21
2-3-1-2- تقسیم بندی استراتژی ها بر اساس سطوح سلسله مراتب سازمانی 23
4-1-2- استراتژی های رقابتی 24
1-4-1-2- استراتژی هزینه کمتر 25
2-4-1-2- استراتژی تمایز 26
5-1-2- رابطه ساختار صنعت و استراتژی رقابتی 30
2-2- ساختار سازمانی 32
1-2-2- تحقیقات مینتزبرگ در مورد انواع ساختارهای سازمانی 33
2-2-2- ابعاد مهم ساختار سازماني 35
1-2-2-2- تمرکز 35
2-2-2-2- رسميت 35
3-2-2-2- پیچیدگی 37
3-2-2- سیر تکامل ساختارهای سازمانی 39
3-2- پیکربندی ساختار و استراتژی 42
1-3-2- رویکردهای مرتبط برای پیکربندی ساختار و استراتژی 43
4-2- دیدگاه های مطرح در زمینه ارتباط استراتژی و ساختار 44
1-4-2- رویکرد اقتضایی 45
1-4-2- رویکرد مبتنی بر منابع 51
5-2- عملکرد سازمانی 54
1-5-2- شاخص های سنجش عملکرد 55
6-2- پیشینه تحقیق 56
7-2- چارچوب نظری تحقیق 61
جمع بندی مطالب 64
فصل سوم
مقدمه 66
1-3- روش تحقیق 66
1-1-3- برحسب هدف 66
2-1-3- برحسب گردآوری داده ها 67
2-3- جامعه آماری 67
3-3- روش نمونه گیری 68
4-3- تعیین حجم نمونه 68
5-3- روش جمع آوری اطلاعات 69
6-3- روایی پرسشنامه 70
7-3- پایایی پرسشنامه 70
8-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها 71
1-8-3- آزمون کولموگروف - اسمیرنوف 71
2-8-3- آزمون میانگین 72
3-8-3- معادلات ساختاری 73
فصل چهارم
مقدمه 75
1-4- توصیف داده های مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 75
1-1-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت 75
2-1-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن 76
3-1-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات 77
4-1-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سابقه خدمت 78
5-1-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر وضعیت استخدامی 78
6-1-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر عنوان شغلی 79
2-4-آزمون کولموگروف اسمیرنوف 80
3-4-بررسی وضعیت متغیرهای سه گانه در شرکت های فعال صنعت غذایی 81
1-3-4- بررسی وضعیت ساختار سازمانی شرکت های فعال در صنعت غذایی 81
2-3-4- بررسی وضعیت استراتژی کسب و کار شرکت های فعال در صنعت غذایی 82
3-3-4- بررسی وضعیت عملکرد شرکت های فعال در صنعت غذایی 83
4-4-بررسی تحلیل عاملی متغیرهای تحقیق 84
1-4-4- بررسی متغیر تمرکز 85
2-4-4- بررسی متغیر رسمیت

مطالب دیگر:
📎پاورپوینت بررسی اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد غذایی📎پاورپوینت بررسی آزمايش هاي كيفي اسيدهاي آمينه و پروتئين ها📎پاورپوینت آشنایی با افزودنیهای غذایی📎پاورپوینت آشنایی با آنزيم ها 📎پاورپوینت بررسی اثر افزودن آرد سویا روی خواص رئولوژیک خمیر و ارگانولپتیک نان گندم و بهبود اثرات منفی آن📎پاورپوینت بررسی آلاينده هاي مواد غذایي📎پاورپوینت بررسی آلودگی های محیطی در مواد غذائی📎پاورپوینت بررسی اهميت كنترل مواد غذايي در سطح عرضه و برنامه هاي آينده📎پاورپوینت برچسب گذاری تغذیه ای مواد غذایی📎پاورپوینت بررسي وضعيت صادرات صنايع غذائي استان خراسان رضوي📎پاورپوینت بررسی اهميت ريزمغذيها و راهكارهاي كنترل كمبود آنها📎پاورپوینت آشنايي با سيستمHACCP📎پاورپوینت بررسی عناصر ضد مغذي (بازدارنده‌ها)📎پاورپوینت بررسی اثرات کاربرد جوش شیرین در عمل آوری پخت نان📎پاورپوینت آشنایی با مایکوتوکسین ها و امنیت غذایی📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد فرهنگ سازمانی 62 صفحه📎ابعاد و مدل های فرهنگ سازمانی با نگاهی کارکردی در سازمان📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کارآفرینی سازمانی 54 صفحه📎ضرورت و اهمیت کارآفرینی سازمانی و بررسی ابعاد و مدل های آن با تاکید بر عوامل موثر📎مدل های پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش📎مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش 100 صفحه آپدیت شده📎راهبردها و مدل های مدیریت دانش و بررسی چرخه و عوامل موثر بر آن📎پاورپوینت آشنایی با دیود و بررسی آن ( همراه با مثالهای تشریحی)📎پاورپوینت آشنایی با ترانسفورماتورها 📎پاورپوینت سیستم های کنترل سرقت EAS